Vesta s.r.o. | komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce

produkty - služby

Naše společnost založená v roce 1993 bývalými profesionálními hasiči vám nabízí tyto služby v oblasti požární ochrany:

 • Požární asistence při požárně nebezpečných činnostech.
 • Požární asistence při kulturních akcích - divadla, shromáždění občanů, filmování atd.
 • Dokumentace požární ochrany podle § 8, zákona ČNR č. 246/2001 Sb.,
  • posouzení požárního nebezpečí
  • požární řád pracoviště
  • požární poplachové směrnice
  • požární evakuační plán
  • dokumentace zdolávání požárů
  • požární kniha
  • přehled pracovišť s místy, kde se provozují činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, a přehled zaměstnanců dohlížejících na požární bezpečnost na těchto místech
  • dokumentace o školení zaměstnanců o požární ochraně, dokumentace o odborné přípravě zaměstnanců zařazených do požárních hlídek a jednotek požární ochrany
  • doklady o pravidelných kontrolách dodržování předpisů o požární ochraně
  • příkazy, zákazy a pokyny vydané na úseku požrání ochrany
  • směrnice pro činnost požárních hlídek
  • řád ohlašovny požárů a určení ohlašoven požárů
  • přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek
 • Školení PO, BOZP
 • Prodej a montáž:
  • bezpečnostních tabulek podle ČSN ISO 3864
  • krytů na přenosné hasicí přístroje
  • požárních dveří
  • lékárniček pro první předlékařskou pomoc na pracovištích